Om oss

Helastyrelsen

Den svenska Ilera-föreningen (International Labour and Employment Relations Association) är den svenska föreningen av den internationella Ilera-föreningen. Föreningens syfte är att genom seminarier förmedla kunskaper och erfarenhetsutbyte mellan partsföreträdare, forskare och myndighetsföreträdare inom arbetsmarknadsområdet. Föreningens seminarier ger tillfälle för de som arbetar inom området att diskutera och utbyta erfarenheter med personer som företräder andra intressen och har andra synpunkter på arbetsmarknad. För forskare erbjuder föreningen ett unikt tillfälle att träffa och utbyta åsikter med företrädare för myndigheter och parter på arbetsmarknaden som det annars kan vara svårt att få tag på. 

Föreningen är öppen för alla med intresse för arbetsmarknaden. Seminarierna hålls i Stockholm och deltagarna kommer i första hand från centrala myndigheter, centralorganisationer och förbundskontor samt forskare. Seminarier handlar ofta om aktuella reformer inom arbetslivet, lagförslag, nya avtal eller nya forskningsresultat.

Föreningen har sitt sekretariat hos Arbetsförmedlingen, och seminarierna ordnas i regel genom samarbete med någon av arbetsmarknadens huvudorganisationer som ställer upp med möteslokal. Styrelsen väljs på föreningens årsmöte och består av företrädare för huvudorganisationerna på arbetsmarknaden, forskare och myndighetsföreträdare.

Föreningens verksamhet

Svenska Ilera-föreningens:s verksamhet bedrivs genom seminarier och allmän information kring aktuella frågor på arbetsmarknadsområdet. På seminarierna presenteras ny forskning eller nya utredningar och kommenteras av forskare och medverkande från arbetsmarknadens parter. Medlemmarna i Svenska Ilera-föreningen har anknytning till bland annat forskningsinstitutioner, myndigheter, regeringskansliet, arbetsmarknadens parter och näringsliv.

Seminarierna brukar förläggas till lunchtid,kl. 12.00-13.30 för att underlätta deltagande och genomförs i parternas lokaler. Avslutningsvis bjuds det ofta på någon enkel förtäring då tillfälle ges till samspråk. Som medlem bjuds man in att delta i seminarierna och får information om olika internationella konferenser.

Varje år anordnas ett antal seminarier. Nedan listas seminarier som arrangerats av Svenska Ilera-föreningen under de senaste åren.

Internationella Ilera

Internationella Ilera startades 1966 under namnet Iira, Internationala Industrial Relations Association och bytte 2010 namn till Ilera. Internationella ilera har nationella föreningar i mer än trettio länder, varav svenska-Ilera. Internationella Illera har sitt säte hos ILO i Genéve och ordnar världskongress vart tredje år samt regionala kongresser vart tredje år i Europa, Asien och Amerika.  Mia Rönnmar har valdes till president (Presiden Elect) för den internationella organisationen Ilera vid  världskongressen i Seoul i Sydkorea 2018. Det blir första gången som Ilera kommer att ledas av en svensk president. Mia Rönnmar är, professor i civilrätt och verksam som forskare och lärare i arbetsrätt vid den Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Styrelsen och kontakt

Styrelsens sammansättning hittar du här samt kontaktuppgifter till föreningen här.