Om oss

Den svenska Ilera-föreningen (International Labour and Employment Relations Association) är den svenska föreningen av den internationella Ilera-föreningen. Föreningens syfte är att genom seminarier förmedla kunskaper och erfarenhetsutbyte mellan partsföreträdare, forskare och myndighetsföreträdare inom arbetsmarknadsområdet. Föreningens seminarier ger tillfälle för de som arbetar inom området att diskutera och utbyta erfarenheter med personer som företräder andra intressen och har andra synpunkter på arbetsmarknad. För forskare erbjuder föreningen ett unikt tillfälle att träffa och utbyta åsikter med företrädare för myndigheter och parter på arbetsmarknaden som det annars kan vara svårt att få tag på. 

Föreningen är öppen för alla med intresse för arbetsmarknaden. Seminarierna hålls i Stockholm och deltagarna kommer i första hand från centrala myndigheter, centralorganisationer och förbundskontor samt forskare. Seminarier handlar ofta om aktuella reformer inom arbetslivet, lagförslag, nya avtal eller nya forskningsresultat.

Föreningen har sitt sekretariat hos Arbetsförmedlingen, och seminarierna ordnas i regel genom samarbete med någon av arbetsmarknadens huvudorganisationer som ställer upp med möteslokal. Styrelsen väljs på föreningens årsmöte och består av företrädare för huvudorganisationerna på arbetsmarknaden, forskare och myndighetsföreträdare.

Internationella Ilera

Internationella Ilera startades 1966 under namnet Iira, Internationala Industrial Relations Association och bytte 2010 namn till Ilera. Internationella ilera har nationella föreningar i mer än trettio länder, varav svenska-Ilera. Internationella Illera har sitt säte hos ILO i Genéve och ordnar världskongress vart tredje år samt regionala kongresser vart tredje år i Europa, Asien och Amerika. Nästa europeiska kongress sker 8-10 september 2016 i Milano. De internationella kongresserna består i huvudsak av akademiska bidrag där ett stort antal uppsatser avhandlas på seminarier. Kongresserna pågår i regel 4 – 5 dagar och flera hundra uppsatser debatteras under parallella seminarier. Mia Rönnmar har valts till president (Presiden Elect) för den internationella organisationen Ilera vid den kommande världskongressen i Seoul i Sydkorea 2018 och organisationens världskongress 2021i Sverige. Det blir första gången som Ilera kommer att ledas av en svensk president. Mia Rönnmar är, professor i civilrätt och verksam som forskare och lärare i arbetsrätt vid den Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.